Best tournament record 1757-1803
Era Tournament Rank E/W Mku Winner   Number W L Y D A O
Horeki 1761.10 M02 w 0033 Todagawa Washinosuke 1 7 1        
  1762.03 O e 0058 Arataki Godayu 1 5   3      
    S e 0001 Yukimiyama Kendayu   5   1     2
  1763.04 S e 0058 Arataki Godayu 2 6   1 1    
  1763.10 M02 w 0036 Tomozuna Ryosuke 1 6 1   1    
  1764.03 K e 0001 Yukimiyama Kendayu 1 5   1   1 1
    K w 0036 Tomozuna Ryosuke   6 1 1      
    M05 w 0031 Imaikari Kazo   6 1       1
Meiwa 1764.10 M04 e 0035 Oshiogawa Makiemon 1 6 1 1      
  1765.03 K e 0077 Izumigawa Sadaemon 1 7     1    
  1765.10 M03 w 0008 Sekinoto Okuemon 1 6         2
    M05 w 0043 Koshinoumi Fukumatsu   6 1       1
  1766.03 K e 0077 Izumigawa Sadaemon 2 5   1 1 1 1
  1766.10 M01 w 0043 Koshinoumi Fukumatsu 1 6     1 1  
  1767.03 S e 0091 Iwamigata Joemon 1 7 1        
  1767.10 K e 0077 Izumigawa Sadaemon 3 7   1 1    
  1768.09 S w 0008 Sekinoto Okuemon 2 5   1     1
    K e 0001 Yukimiyama Kendayu   5 1 1      
    K w 0036 Tomozuna Ryosuke   5 1 1      
  1768.11   w 0036 Tomozuna Ryosuke 2 6     1   1
      e 0001 Yukimiyama Kendayu   6     1   1
  1769.04 M02 w 0043 Koshinoumi Yuzo 2 6   1      
  1769.11 M01 w 0043 Koshinoumi Yuzo 3 7 1        
    M03 w 0106 Inagawa Masaemon   7 1        
  1770.03 S w 0008 Sekinoto Okuemon 3 7     1    
  1770.11 O e 0112 Shakagatake Kumoemon 1 6   1   1  
    S w 0008 Sekinoto Okuemon   7 1        
    M01 w 0103 Dategaseki Moriemon   7 1        
  1771.03 O w 0112 Shakagatake Kumoemon 2 6 1 1      
    S w 0008 Sekinoto Okuemon   5   1 1 1  
  1771.10 M04 w 0110 Todagawa Washinosuke 1 7 1        
  1772.03                        
An-ei 1772.11 K w 0103 Dategaseki Moriemon 1 6   2      
  1773.03 S e 0112 Shakagatake Kumoemon 3 6   1 1    
  1773.10 K w 0008 Sekinoto Okuemon 4 3   4   1  
    K e 0132 Kumoigawa Bendayu   3   4     1
    M01 w 0103 Dategaseki Moriemon   5 2     1  
    M03 w 0043 Koshinoumi Yuzo   4 1     1 2
    M05 e 0106 Inagawa Masaemon   4 1   1 1 1
  1774.04 M01 w 0103 Dategaseki Moriemon 2 6   2      
  1774.10 M03 w 0106 Inagawa Masaemon 1 6   1   1  
  1775.03 K w 0103 Dategaseki Moriemon 3 4          
  1775.10 M03 w 0106 Inagawa Masaemon 2 6 1 1     1
  1776.01                        
  1776.10 K w 0103 Tanikaze Kajinosuke 4 7         1
  1777.04 M03 w 0106 Inagawa Masaemon 3 6   1     1
  1777.10 K w 0103 Tanikaze Kajinosuke 5 5 1   1 1  
    M01 w 0141 Nijigatake Somaemon   6 2        
    M02 e 0136 Oishi Kandayu   5 1   1 1  
  1778.03 S w 0103 Tanikaze Kajinosuke 6 9   1      
  1778.11 M03 e 0153 Tomagashima Uraemon 1 8   1     1
  1779.03 S w 0103 Tanikaze Kajinosuke 7 9   1      
  1779.10 S w 0103 Tanikaze Kajinosuke 8 9     1    
  1780.03 S w 0103 Tanikaze Kajinosuke 9 6          
  1780.10 S w 0103 Tanikaze Kajinosuke 10 8   1   1  
    S e 0161 Washigahama Otoemon   9 1        
  1781.03 O w 0103 Tanikaze Kajinosuke 11 9   1      
Temmei 1781.10 S w 0103 Tanikaze Kajinosuke 12 9   1      
  1782.02 S e 0141 Nijigatake Somaemon 1 6   2 1 1  
  1782.10 O w 0103 Tanikaze Kajinosuke 13 7   1   1 1
  1783.03 O w 0103 Tanikaze Kajinosuke 14 5   4     1
    M04 e 0178 Onogawa Kisaburo   5   3   1 1
  1783.11 O w 0103 Tanikaze Kajinosuke 15 8   1 1    
  1784.03 O w 0103 Tanikaze Kajinosuke 16 6   2   2  
  1784.11 S e 0178 Onogawa Kisaburo 1 9         1
  1786.03 O w 0103 Tanikaze Kajinosuke 17 10          
  1786.11 S e 0178 Onogawa Kisaburo 2 7   3      
  1787.05                        
  1787.11 O e 0161 Washigahama Otoemon 1 7   2 1    
  1788.04 S w 0103 Tanikaze Kajinosuke 18 7   1 1 1  
  1788.11 K w 0196 Kashiwado Kandayu 1 8     1   1
Kansei 1789.03 S e 0178 Onogawa Kisaburo 3 10          
  1789.11 S e 0178 Onogawa Kisaburo 4 8     1 1  
  1790.03 O e 0178 Onogawa Kisaburo 5 8         1
  1790.11 S w 0212 Raiden Tameemon 1 8       2  
  1791.04 O e 0178 Onogawa Saisuke 6 8   1     1
  1791.11 O e 0178 Onogawa Saisuke 7 8   1   1  
    S w 0212 Raiden Tameemon   8   1   1  
  1792.03 O w 0103 Tanikaze Kajinosuke 19 8   2      
    K w 0209 Nishikigi Tsukaemon   8       1 1
  1792.11 O w 0103 Tanikaze Kajinosuke 20 3          
    M02 e 0168 Izumigawa Rin'emon   3          
    M04 w 0211 Dategaseki Moriemon   3          
  1793.03 O w 0103 Tanikaze Kajinosuke 21 7   2      
    S w 0212 Raiden Tameemon   8 1        
  1793.10 S w 0212 Raiden Tameemon 2 8   1   1  
  1794.03 K w 0212 Raiden Tameemon 3 6   2 1 1  
  1794.11 S w 0212 Raiden Tameemon 4 8   1   1  
  1795.03 O w 0212 Raiden Tameemon 5 5          
  1795.11 M02 w 0238 Kashiwado Sougoro 1 8 1 1      
  1796.03 K w 0228 Kachozan Gorokichi 1 5   4 1    
    M02 w 0238 Kashiwado Sougoro   6 1 2 1    
  1796.10 O w 0212 Raiden Tameemon 6 9   1      
  1797.03 O w 0212 Raiden Tameemon 7 8 1 1      
    S e 0244 Banjaku Aragoro   8 1 1      
  1797.10 O w 0212 Raiden Tameemon 8 10          
  1798.03 O w 0212 Raiden Tameemon 9 8   1     1
  1798.10 O w 0212 Raiden Tameemon 10 9   1      
  1799.02 O w 0212 Raiden Tameemon 11 6   1      
    S w 0229 Sendagawa Kichigoro   6       1  
    K w 0230 Narutaki Bandayu   6   1      
      w 0242 Hidenoyama Denjiro   6       1  
  1799.11 O w 0212 Raiden Tameemon 12 9   1      
  1800.02 S w 0228 Kachozan Asaemon 2 3   1     1
    K w 0238 Kashiwado Sougoro   3   2      
  1800.11 S w 0229 Sendagawa Kichigoro 1 6   3     1
Kyowa 1801.03 O w 0212 Raiden Tameemon 13 6   3   1  
    K e 0239 Kimenzan Yoichiemon   6   2 2    
  1801.11 M02 w 0256 Otsuna Shichiroji 1 6          
  1802.02 M04 w 0273 Araiwa Kamenosuke 1 8 1 1      
  1802.11 O w 0212 Raiden Tameemon 14 8   2      
  1803.03 O w 0212 Raiden Tameemon 15 5       2  
    S w 0229 Sendagawa Kichigoro   6 1        
    K e 0271 Utsubari Tomigoro   5   2      
    M03 w 0249 Sadogatake Sawaemon   6 1        
      e 0262 Yamaoroshi Gengo   5       2  
  1803.10 O w 0212 Raiden Tameemon 16 9   1