Best tournament record 1804-1854
Era Tournament Rank E/W Mku Winner   Number W L Y D A O
Bunka 1804.03 S w 0262 Yamaoroshi Gengo 1 6 1   1 1  
    K e 0256 Otsuna Shichiroji   6 1   1   1
    M04 e 0282 Arakuma Shichinosuke   6 1   1 1  
    M05 w 0284 Otowayama Mineemon   6 1 1 1    
  1804.10 O w 0212 Raiden Tameemon 17 8 1 1      
  1805.02 O w 0212 Raiden Tameemon 18 10          
  1805.10 O w 0212 Raiden Tameemon 19 9 1        
  1806.02 O e 0278 Okido Morinosuke 1 5          
    S w 0238 Kashiwado Sougoro   5          
    S e 0229 Tamagaki Gakunosuke   5          
  1806.10 O w 0212 Raiden Tameemon 20 9       1  
  1807.02 O w 0212 Raiden Tameemon 21 8       1 1
    S w 0229 Tamagaki Gakunosuke 9       1  
  1807.11 O w 0212 Raiden Tameemon 22 8       1 1
  1808.03 O w 0212 Raiden Tameemon 23 7   2     1
    O e 0238 Kashiwado Sougoro   7   1 1   1
  1808.10 O w 0212 Raiden Tameemon 24 9 1        
    O e 0238 Kashiwado Sougoro   9 1        
  1809.02 O w 0212 Raiden Tameemon 25 8   1   1  
  1809.10 O w 0212 Raiden Tameemon 26 7 1 2      
    O e 0238 Kashiwado Sougoro   7 1 2      
  1810.02 O w 0212 Raiden Tameemon 27 9         1
  1810.10 O w 0212 Raiden Tameemon 28 7 1 1 1    
  1811.02 S w 0229 Tamagaki Gakunosuke 2 7 1 2      
  1811.11 M01 e 0257 Edogasaki Genya 1 7 1   1   1
  1812.04 M05 w 0299 Koshinoumi Yuzo 1 4     1    
    M06 e 0301 Itadaki Risuke   4     1    
  1812.11 M04 e 0301 Kashiwado Risuke 1 7 2   1    
  1813.01 M01 e 0301 Kashiwado Risuke 2 7 1   1   1
    M02 w 0256 Kasugayama Shikaemon   6   2 2    
    M04 w 0308 Narutaki Chugoro   7 1 2      
  1813.11 M01 w 0301 Kashiwado Risuke 3 7 1       2
  1814.04 M02 w 0301 Kashiwado Risuke 4 7 1 2      
    M02 e 0264 Ageha Soraemon   7 1 1 1    
  1814.11 O w 0299 Tamagaki Gakunosuke 2 7 1 1   1  
    S e 0301 Kashiwado Risuke   7 1   1 1  
  1815.03 O e 0301 Kashiwado Risuke 5 7 1 1     1
  1815.11 O e 0301 Kashiwado Risuke 6 6 1 3      
    M04 e 0314 Kumosayama Morinosuke   7 2       1
  1816.02 O e 0301 Kashiwado Risuke 7 7 1        
  1816.10 O e 0301 Kashiwado Risuke 8 9         1
  1817.01 S w 0308 Narutaki Chugoro 1 6 1 1 1   1
  1817.10 O e 0301 Kashiwado Risuke 9 6 1 2   1  
    S w 0308 Narutaki Chugoro   6 1 2 1    
    M07 e 0320 Aranada Namiemon   7 2 1      
  1818.02 O w 0299 Tamagaki Gakunosuke 3 7   2     1
Bunsei 1818.10 O e 0301 Kashiwado Risuke 10 7 1 1     1
  1819.03 O e 0301 Kashiwado Risuke 11 5   2 1   2
    O w 0299 Tamagaki Gakunosuke   5 1 3     1
    S e 0323 Genjiyama Kichidayu   6 2 1   1  
    S w 0315 Arimayama Takiemon   5 1 2   1 1
    M02 w 0309 Ryumon Koinosuke   6 2 1     1
  1819.11 O e 0301 Kashiwado Risuke 12 7 1 2      
  1820.03 O e 0301 Kashiwado Risuke 13 4     1   1
    O w 0299 Tamagaki Gakunosuke   5 1        
    S e 0296 Tatsugami Ban'emon   4   1 1    
    S w 0315 Arimayama Takiemon   4   1     1
    K e 0323 Genjiyama Kichidayu   5 1        
  1820.10 O w 0299 Tamagaki Gakunosuke 4 7 1 1     1
  1821.02 M02 w 0335 Yotsugamine Otozo 1 7 1   1   1
  1821.10 O e 0301 Kashiwado Risuke 14 8 2        
  1822.01 O e 0301 Kashiwado Risuke 15 7 2 1      
    O w 0315 Arimayama Ryuemon   7 2       1
  1822.10 O e 0301 Kashiwado Risuke 16 6 2 1     1
    O w 0299 Tamagaki Gakunosuke   6 2 1     1
    S e 0323 Genjiyama Kichidayu   6 2 1     1
    K e 0318 Arauma Monzo   6 2 1 1    
    M04 w 0345 Chitosegawa Otomatsu   6 2 1 1    
  1823.02 S e 0323 Genjiyama Kichidayu 1 6 1        
    S w 0315 Iwamigata Joemon   6 1        
  1823.10 K w 0335 Yotsugamine Otozo 2 7 2 1      
    M02 e 0349 Koyanagi Chokichi   7 2   1    
  1824.01 M02 e 0349 Koyanagi Chokichi 1 8 1 1      
    M06 w 0353 Kakehashi Hatsugoro   8 1 1      
  1824.10 M05 w 0356 Inazuma Raigoro 1 7   2   1  
  1825.01 K e 0349 Koyanagi Chokichi 2 8 2        
  1825.10 K w 0356 Inazuma Raigoro 2 8 1 1      
    M03 w 0361 Hiodoshi Rikiya   8 1 1      
  1826.01 M06 w 0358 Kuroyanagi Matsujiro 1 7 1 2      
  1826.10 O e 0349 Koyanagi Chokichi 3 8   1 1    
  1827.03 S w 0356 Inazuma Raigoro 3 5   2      
  1827.11 O e 0349 Onomatsu Midorinosuke 4 5          
    M01 e 0359 Koshigahama Iwagoro   5          
  1828.03 M02 w 0361 Hiodoshi Rikiya 1 7 1 2      
    M05 w 0354 Aratama Toshinosuke   7 1 1 1    
  1828.10 S w 0361 Hiodoshi Rikiya 2 8   2      
  1829.02 O w 0356 Inazuma Raigoro 4 6   1      
  1829.10 O w 0356 Inazuma Raigoro 5 8   1 1    
  1830.03 O w 0356 Inazuma Raigoro 6 8   2      
  1830.11 M02 w 0355 Uzugafuchi Nadagoro 1 6   2 1 1  
    M06 e 0370 Koyanagi Harugoro   6   2 1 1  
Tempo 1831.02 M02 e 0350 Washigahama Otoemon 1 6   3   1  
  1831.11 O w 0356 Inazuma Raigoro 7 8          
  1832.11 O w 0356 Inazuma Raigoro 8 8   1 1    
    M06 w 0368 Itadaki Sennosuke   9 1        
  1833.02 O w 0356 Inazuma Raigoro 9 9     1    
  1833.11 M03 e 0371 Kuroiwa Morinosuke 1 5   1 1 1  
  1834.01 M02 e 0370 Koyanagi Chokichi 1 8   1 1    
  1834.11 K e 0371 Kuroiwa Morinosuke 2 7   2 1    
  1835.01 O e 0349 Onomatsu Midorinosuke 5 7   1 2    
  1835.11 K e 0371 Kuroiwa Morinosuke 3 6   2 2    
    M03 e 0379 Waniishi Bunzo   7 1 1 1    
  1836.02 M01 e 0379 Waniishi Bunzo 1 5   1      
  1836.11 K e 0379 Waniishi Bunzo 2 7   2 1    
  1837.01 O w 0356 Inazuma Raigoro 10 5   4 1    
  1837.10 M01 e 0379 Waniishi Bunzo 3 6   2 1   1
  1838.02 M06 e 0389 Kagamiiwa Hamanosuke 1 5 1        
  1838.10 M04 w 0388 Amatsukaze Kumoemon 1 8   1   1  
  1839.03 M01 w 0388 Amatsukaze Kumoemon 2 7   2 1    
  1839.11 K w 0388 Amatsukaze Kumoemon 3 6   2 2    
  1840.02 O w 0386 Shiranui Nagiemon 1 8   2      
  1840.10 S e 0381 Inagawa Masanosuke 1 7 1 2      
  1841.01 S w 0379 Waniishi Bunzo 4 6   3   1  
  1841.11 S w 0379 Waniishi Bunzo 5 8          
  1842.02 S e 0370 Kotozan Bun'emon 2 7   2 1    
  1842.10 O e 0379 Waniishi Bunzo 6 5 1 2 2    
    S w 0388 Iwamigata Joemon   5 1 1 3    
    M03 w 0400 Kyonosato Kindayu   5 1 3 1    
  1843.01 S w 0388 Iwamigata Joemon 4 5   4 1    
    K e 0389 Kagamiiwa Hamanosuke   7 2 1      
    M02 e 0395 Koyanagi Tsunekichi   6 1 2 1    
  1843.10 M02 e 0395 Koyanagi Tsunekichi 1 7   2 1    
  1844.01 M02 w 0404 Arauma Kichigoro 1 6 1 3      
  1844.10 O w 0388 Hidenoyama Raigoro 5 8   2      
Koka 1845.03 O w 0388 Hidenoyama Raigoro 6 6   2 2    
    M04 e 0391 Sekinoto Okuemon   6   2 1   1
  1845.11 M01 e 0392 Tomozuna Ryosuke 1 6   3   1  
  1846.03 K w 0404 Arauma Kichigoro 2 4   6      
    M01 e 0381 Inagawa Masanosuke   4   5   1  
  1846.11 M08 e 0421 Momijigawa Namizo 1 6 1 2 1    
  1847.03 K e 0395 Koyanagi Tsunekichi 2 6 1 2 1    
    M01 e 0381 Inagawa Masaemon   6 1 3      
  1847.11 K e 0395 Koyanagi Tsunekichi 3 8 1 1      
  1848.01 M05 w 0420 Arakuma Rikinosuke 1 7 1 1 1    
Kaei 1848.11 K e 0395 Koyanagi Tsunekichi 4 7 1 1 1    
  1849.03 M08 w 0424 Hashigatake Ryuemon 1 7 1 2      
  1849.11 M05 w 0424 Hashigatake Ryuemon 2 7   2     1
  1850.03 S e 0395 Koyanagi Tsunekichi 5 6   2 2    
  1850.11 K e 0418 Iozan Moriemon 1 7   1 2    
  1851.02 M05 e 0423 Kumosayama Tetsunosuke 1 4     1    
  1851.11 M06 w 0429 Mutsugamine Iwanosuke 1 7 1 1 1    
  1852.02 M07 e 0437 Unryu Hisakichi 1 8   1 1    
  1852.11 M03 e 0437 Unryu Hisakichi 2 7 1 1 1    
  1853.02 M02 e 0437 Unryu Hisakichi 3 6   2 1 1  
  1853.11 M01 e 0437 Unryu Hisakichi 4 8   2      
  1854.02 M04 w 0438 Zogabana Nadagoro 1 8   2      
  1854.11 M07 w 0445 Okinohama Katsuzo 1 8   2